Life

【道德經】 德經 大國者下流章第二十四

Vendor Icon

睿傳媒

6月. 07, 2024

文學/道德經 大國者下流。天下之郊。天下之郊。牝常以靜勝牡。 註解: 牝雌也爲柔,雌守靜也,牡雄也爲剛大國如川源下流,眾物皆歸天下混一,四方爲郊常以柔勝剛也。 以靈修觀點解說: 治理天下者,常以靜為主,而不以動來治之,因此能建造成剛強之大國而領導小國建立大同世界,有如川源下流,眾物皆歸天下混合爲一,四海皆兄弟而和諧相處。 這一句是說,治理天下之修道人常以修道感化方式為主,而不以法律來治理,因此能造化出剛強之大國家,以修道方式引導小國家,建立和諧清閒的世界。就好像很多河川的水聚成一個河川一樣,眾多的物質皆歸於天下,混合為一,而共處天下、平和相存。 也就是萬物被    道本體孕化出來,散佈在天地間,但最後歸於天下、混合為一,而平和相處。所以人人自然地平和相處,而形成太平世界。 故大國以下小國,則取小國。小國以下大國,則聚大國。故或下而取。或下而聚。夫大國不過欲兼畜人。小國不過欲入事人。夫兩者各得其所欲。故大者宜為下。 註解: 大國以禮小國,小國以禮大國,大國欲畜人,小國入事人,雖兩有所求,大者宜下取。 以靈修觀點解說: 大國與小國互相以禮遇彼此尊重,大國之願望是養育世人,而容納眾多世人成爲剛強之國;小國之願望是以事濟世人,而平穩使民安定樂業,雖然兩者有所求,然而大國必須輔導小國,而小國必須敬愛大國,互輔相成以達和諧相處。 這一句是描寫萬物萬事皆要以修道為主,才能建立出清靜、清閒又太平世界出來。 〔本章要旨〕 以「靜」治之,而和諧安之。          

author avatar
睿傳媒
睿智新聞 深得你心 睿傳媒 RightMedia | 我們自許為獨立客觀的新媒體,以獨特觀點帶給讀者全新閱聽體驗。
donate plan

充電計畫

喜歡這篇文章嗎?歡迎幫作者充電,好內容值得更多人支持